OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Polityka prywatności

Nazwa i kontakt administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO art. 4 ust. 7)

Firma:

Haering Polska Sp. z o.o. 

Adres:

ul. Antona Haeringa 14 , 97-300 Piotrków Trybunalski 

 

+48 44 648 89 00 

Faks:

+48 44 648 89 99

E-mail:

info(at)pl.anton-haering.com


Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych

Name:

Michal Otomanski

Adres:

Anton Häring KG, Anton-Häring-Straße 1, D-78585 Bubsheim

E-mail:

dsb(at)de.anton-haering.com

 

Bezpieczeństwo i ochrona Państwa danych osobowych

Uważamy, że naszym nadrzędnym obowiązkiem jest poufność Państwa danych osobowych i ochrona przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W związku z tym dokładamy wszelkich starań i stosujemy najnowsze standardy bezpieczeństwa, aby zapewnić maksymalną ochronę Państwa danym osobowym.

Jako prywatna firma podlegamy przepisom europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz regulacjom Ustawy Federalnej o Ochronie Prywatności (BDSG). W celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców, zostały przedsięwzięte odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Jednak zasadniczo transmisja danych w Internecie może posiadać luki w zabezpieczeniach, dlatego absolutna ochrona nie może zostać przez nas zagwarantowana.

 

Definicje pojęć

Ustawodawca wymaga, aby przetwarzanie danych osobowych było dokonywane uczciwie, w dobrej wierze oraz w sposób zgodny z prawem („zgodność z prawem, rzetelność, uczciwość i przejrzystość przetwarzania”). Aby to zapewnić, informujemy Państwa o poszczególnych prawnych definicjach użytych w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych:

 1. Dane osobowe
  „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
   
 2. Przetwarzanie
  „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
   
 3. Ograniczenie przetwarzania
  „ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
   
 4. Profilowanie
  „profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
   
 5. Pseudonimizacja
  „pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
   
 6. Dateisystem
  „zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
   
 7. Administrator
  „administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
   
 8. Podmiot przetwarzający
  „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
   
 9. Odbiorca
  „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
   
 10. Strona trzecia
  „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;
   
 11. Zgoda
  „zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

 

Zgodność przetwarzania z prawem

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zachodzi podstawa prawna dla przetwarzania. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a-f RODO podstawami prawnymi mogą być w szczególności:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest konieczne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 

Informacja na temat gromadzenia danych osobowych

(1) W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony. Dane osobowe to np. nazwisko, adres, e-mail, zachowanie użytkowników.

(2) Po skontaktowaniu się z nami poprzez e-mail lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane dostarczone przez użytkownika (adres e-mail, w stosownych przypadkach imię i nazwisko oraz numer telefonu) są przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Pozyskane dane, które powstały w tym kontekście usuwamy po tym, gdy przechowywanie nie jest już wymagane, lub gdy przetwarzanie zostanie ograniczone, jeśli zaistnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

 

Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku informacyjnego korzystania z witryny internetowej, tj. jeśli nie rejestrują się Państwo lub nie przekazują nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez Państwa przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcą Państwo przeglądać naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, które są nam niezbędne pod względem technicznym, aby wyświetlić dla Państwa stronę internetową oraz zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO):

 • Adres IP;
 • Data i godzina otrzymania zapytania;
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT);
 • Treść żądania (konkretna strona);
 • Status dostępu/kod statusu HTTP;
 • Przekazana ilość danych;
 • Strona internetowa, z której wysłano żądanie;
 • Przeglądarka;
 • System operacyjny i jego interfejs;
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki;

 

Zastosowanie plików cookie

(1) Oprócz wyżej wymienionych danych podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki, dzięki którym podmiot, który instaluje pliki cookie (w tym przypadku my), otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na Państwa komputer. Służą one do dostosowania naszej oferty internetowej do potrzeb użytkownika, a także aby była ona bardziej efektywna.

(2)  Ta strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookie, których zakres i działanie zostały wyjaśnione poniżej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz pkt 1)
 • Stałe pliki cookie (patrz pkt 2)
 1. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Państwa przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przyporządkować do wspólnej sesji różne zapytania Państwa przeglądarki. Pozwala to natomiast rozpoznać Państwa komputer po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane wraz z wylogowaniem lub zamknięciem przeglądarki.
 2. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od rodzaju plików cookie. Pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć za pośrednictwem ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.
 3. Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami np. odrzucić zapisywanie plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Tak zwane pliki cookie osób trzecich (third party cookies) są plikami cookie, które zostały umieszczone przez osoby trzecie, czyli nie przez stronę, na której się Państwo właśnie znajdujecie. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwu uwagę na fakt, że dezaktywacja plików cookie może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej witryny internetowej.

 

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

(1) Oprócz używania naszej strony internetowej o charakterze czysto informacyjnym, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo w miarę zainteresowania skorzystać. W tym celu należy podać z reguły inne dane osobowe, które używamy do świadczenia określonej usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

(2) Częściowo korzystamy z zewnętrznych usługodawców w celu przetwarzania Państwa danych osobowych. Będą oni przez nas starannie wybierani, zanim otrzymają dane zlecenie. Są oni powiązani z naszymi zaleceniami i będą regularnie kontrolowani.

(3) Ponadto możemy Państwa dane osobowe przekazać osobom trzecim, jeśli uczestnictwo w akcjach, konkursach, zawieranie umów lub podobne usługi są oferowane wspólnie z naszymi partnerami. Bliższe informacje uzyskają Państwo poprzez podanie swoich danych osobowych bądź znajdziecie je Państwo poniżej w opisie każdej oferty.

(4) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będą Państwo o tym fakcie poinformowani w opisie danej oferty.

 

Newsletter

(1) Wyrażając swoją zgodę, istnieje możliwość zapisania się do naszego newslettera, z którego będą się Państwo mogli dowiadywać o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w deklaracji zgody.

(2) Jedynym warunkiem otrzymania Newslettera jest podanie swojego e-maila. Wprowadzenie dalszych, specjalnie oznaczonych danych, jest dobrowolne i zostaną one wykorzystane w celu ewentualnego osobistego kontaktu z Państwem. Po zatwierdzeniu adres mailowy zostanie zapisany w celu wysłania Newslettera. Podstawą prawną stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO.

(3) W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera. Rezygnacji można dokonać poprzez kliknięcie na uprzednio przygotowany e-mail znajdujący się w biuletynie informacyjnym, poprzez wysłanie e-maila na pr(at)de.anton-haering.com lub poprzez wysłanie wiadomości.

 

Dzieci

Nasza oferta skierowana jest zasadniczo do osób dorosłych. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać nam żadnych danych osobowych bez zgody rodziców bądź opiekunów.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

(1) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie stanowi uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania danych, odbytego na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych.

(2) Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę prawo zażądania od podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych potwierdzenia tego, czy przetwarzane są dane, które jej dotyczą. Jeżeli zainteresowana osoba pragnie skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, w każdej chwili może się zwrócić w tej sprawie do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych lub innego pracownika podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie.

(3) Prawo do informacji

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo w dowolnym momencie nieodpłatnie uzyskać od administratora informacje o swoich przechowywanych danych osobowych, a także kopię tych informacji. Ponadto dyrektywy i przepisy prawa gwarantują osobie, której dane dotyczą, prawo do uzyskania dostępu do następujących informacji:

 1. cele przetwarzania danych;
 2. kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, wobec których ujawnione zostały lub jeszcze są ujawniane dane osobowe, zwłaszcza w przypadku odbiorców w krajach trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 4. w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych albo, gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 5. informacje o prawie do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania;
 6. istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o źródle danych;
 8. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeśli dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich lub do międzynarodowych organizacji, istnieje prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem zgodnie z art. 46 RODO. Udostępniamy kopię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania. W przypadku zażądania dodatkowych kopii, możemy pobrać odpowiednią opłatę związaną z kosztami administracyjnymi. W przypadku złożenia elektronicznego wniosku, informacje będą dostępne w powszechnie używanym formacie elektronicznym, o ile nic innego nie zostało podane. Prawo do otrzymania kopii na mocy ust. 3 nie może mieć wpływu na prawa i wolności innych osób.

(4) Prawo do sprostowania danych

Mają Państwo prawo żądać natychmiastowej poprawy nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania mają Państwo prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - także za pomocą uzupełniającego oświadczenia.

(5) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo żądać od administratora danych, aby dotyczące jej dane osobowe zostały niezwłocznie usunięte, o ile zaistnieje którykolwiek z poniższych powodów i jeżeli przetwarzanie nie jest konieczne:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 4. Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
 5. Usunięcie danych osobowych jest konieczne do spełnienia wymogu prawnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 6. Dane osobowe zostały pozyskane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania, lub
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

(6) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w przypadku, gdy jeden z poniższych warunków jest spełniony:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, będą te dane osobowe – oprócz ich przechowywania – przetwarzane tylko za zgodą osoby, której te dane dotyczą lub przetwarzane w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw osoby fizycznej lub prawnej czy też do celów ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie skontaktować się z nami.

 

(7) Prawo do przenoszenia danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje nadane przez ustawodawcę prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego danych osobowych, które dostarczyła administratorowi. Ponadto ma ona prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu zostały dostarczone te dane osobowe, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Na mocy prawa o przenoszeniu danych, zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, mogą domagać się Państwo przesyłania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Korzystanie z prawa o przenoszeniu danych nie narusza prawa o usuwaniu danych („prawa do bycia zapomnianym”). Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, wykonując prawo do przenoszenia danych posiada prawo, na mocy art. 20 ust. 1 RODO, do żądania, by dane osobowy zostały przesłane przez administratora bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe oraz o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika.

 

(8) Prawo do sprzeciwu

Każdej osobie objętej przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu dotyczącego jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.
Naszej firmie jako administratorowi w takiej sytuacji nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, macie Państwo prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Prawo do sprzeciwu może być wniesione w dowolnym momencie poprzez kontakt z odpowiednim administratorem.

(9) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba objęta przetwarzaniem danych osobowych ma zagwarantowane przez prawodawcę unijnego prawo nie zostać podporządkowaną decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – łącznie z ewentualnym profilowaniem, która rodzi wobec niej prawne skutki lub w podobny sposób przynosi jej znaczący uszczerbek, o ile decyzja ta:

 1. nie jest konieczna do zawarcia lub wypełnienia umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem;
 2. jest dozwolona na podstawie przepisów prawa unijnego lub państw członkowskich, którym administrator podlega, a te przepisy prawa przewidują stosowne środki do obrony praw i swobód oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
 3. następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator podejmuje odpowiednie kroki w celu ochrony praw i wolności, jak i uzasadnionych interesów podmiotu danych, w tym przynajmniej prawa do uzyskania interwencji osoby ze strony administratora, prawo do wyrażania własnego stanowiska jak i prawo do odwołania się od decyzji.

Prawo do sprzeciwu może być wniesione w dowolnym momencie poprzez kontakt z odpowiedzialną osobą.

(10) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie.

(11) Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli organ nadzorczy właściwy zgodnie z art. 55 i 56 nie rozpatrzył skargi lub nie poinformował osoby, której dane dotyczą, w terminie trzech miesięcy o postępach lub efektach rozpatrywania skargi wniesionej zgodnie z art. 77

Korzystanie z Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych od Google Inc. („Google“). Google Analytics stosuje tzw. „Cookies“, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze, i które umożliwiają analizę używania przez Państwa strony internetowej. Informacje stworzone przez cookie o używaniu przez Państwa tej strony internetowej będą z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP jest jednak najpierw skracany przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach objętych umową o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie używał tych informacji, aby ocenić Państwa korzystanie ze strony internetowej, aby sporządzić raporty o aktywnościach na stronie internetowej aby wykonać dalsze usługi w stosunku do administratora strony, związane używaniem danej strony internetowej czy używaniem Internetu.

(2) Przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google.

(3) Zapisywanie plików cookie można zapobiec poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki; należy jednak pamiętać, że może to spowodować brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny. Można również zapobiec gromadzeniu przez Google danych uzyskanych poprzez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej dzięki poniższemu linkowi, którą należy ściągnąć i zainstalować:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(4) Strona ta używa Google Analytics wraz z rozszerzeniem „"_anonymizeIp ()”.W rezultacie przetwarzanie adresu IP będzie skrócone i dzięki temu powiązanie go do konkretnej osoby jest wykluczone. O ile zebrane informacje o Państwu zostaną przypisane do osobistej referencji, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

(5) Używamy Google Analytics, aby móc regularnie analizować i udoskonalać korzystanie z naszej strony internetowej. Na podstawie uzyskanych statystyk możemy poprawiać naszą ofertę i urządzać ją bardziej atrakcyjnie dla Państwa jako jej użytkowników. Dla wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przenoszone do USA, Google podprządkował się EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ustęp 1 S. 1 lit. f RODO.

(6) Informacje oferantów trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/pl.html

Zestawienie informacji o ochronie danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Ochrona prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl

(7) Ta strona internetowa używa Google Analytics przede wszystkim ze względu na niezależną od typu urządzeń analizę odwiedzających, która jest przeprowadzana na podstawie ID użytkownika. Tę niezależną od typu urządzeń analizę Państwa użytkowania strony możecie Państwo dezaktywować wchodząc w „Moje dane“, a następnie w „Dane osobowe“.

 

Integracja Google Maps

(1) Na tej stronie korzystamy z oferty Google Maps. Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji map.

(2) Odwiedzając stronę internetową, Google otrzymuje informację, że została przez Państwa wywołana podstrona naszej strony internetowej. Ponadto przesyłane będą dane gromadzone podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na którym jest zalogowany użytkownik, czy też brak takiego konta. Po zalogowaniu do Google, Państwa dane zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta. W przypadku braku chęci powiązania profilu z Google, należy wylogować się przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane jako profile użytkownika i wykorzystuje do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub do projektowania swoich stron. Taka analiza przeprowadzana jest w szczególności (nawet dla niezalogowanych użytkowników) w celu dostarczenia odpowiednich reklam i w celu poinformowania innych użytkowników sieci społecznej o swoich działaniach na naszej stronie. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tworzenia profilu użytkownika, jednak należy o tym fakcie poinformować Google.

(3) Dalsze informacje na temat celu i objętości gromadzenia danych i ich rozprzestrzeniania poprzez wtyczkę dostawcy można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Tam znajdą również Państwo dalsze informację na temat swoich praw i opcji ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl. Google przetwarza Państwa dane osobowe także w USA i podporządkowało się w tym względzie zasadom zawartym w EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.